Misja i wizja przedszkola


Misją przedszkola jest:

 • wspierać wszechstronny rozwój każdego dziecka
 • wspomagać dzieci we wszechstronnym rozwoju ich osobowości
 • kształcić niezbędne umiejętności oraz kompetencje kluczowe
 • rozwijać poczucie własnej wartości, wiarę we własne możliwości, szacunek dla innych
 • przygotować do podjęcia z sukcesem nauki szkolnej
 • współpracować z rodzicami i środowiskiem lokalnym

 

Wizją przedszkola jest:

 • promować uniwersalny system wartości
 • wspomagać dzieci we wszechstronnym rozwoju ich osobowości
 • rozwijać u dzieci poczucie własnej wartości, wiarę we własne możliwości, i szacunek dla innych
 • nauczyciele pracują nad rozwojem aktywności twórczej dzieci
 • nauczyciele w swojej pracy stosują metody aktywizujące
 • nauczyciele wykazują ustawiczne zainteresowanie doskonaleniem swojej pracy, autorefleksją i gotowością do współdziałania
 • promować zdrowie i bezpieczeństwo
 • aktywnie współpracować z rodzicami i środowiskiem lokalnym
 • stale wzbogacać i unowocześniać pomoce dydaktyczne i wyposażenie
 • w przedszkolu rozwijać problemy zespołowo, systematycznie organizując rady pedagogiczne w oparciu o metody aktywne

um logo men logoVULCAN-nabor-przedszkola

stowarzysz-przedszkola-przysz

szkola-promujaca-zdrowie