Rozkład dnia


RAMOWY ROZKŁAD DNIA W/G  NOWEJ  PODSTAWY  PROGRAMOWEJ Z DN. 14.02.2017r.

Ramowy rozkład dnia uwzględnia wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do potrzeb dzieci wynikających z ich rozwoju, warunków życiowych, wieku i założeń programowych przedszkola. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza powinna być organizowana odpowiednio do potrzeb dzieci i prowadzona na podstawie przyjętego programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do nowej podstawy programowej. Według nowej postawy programowej podstawowymi formami organizacyjnymi zajęć w przedszkolu są: zabawy dowolne dzieci oraz zabawy/ruch na świeżym powietrzu. Dzieci uczestniczą także w zajęciach dodatkowych, organizowanych na terenie przedszkola. Ramowy rozkład dnia w przedszkolu przedstawia integrację treści wychowawczo- dydaktycznych, jakie przedszkole oferuje dzieciom.


Szczegółowy rozkład dnia (3-latki)


6:30-8:30             Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne wg zainteresowań- indywidualne lub grupowe, działania edukacyjne wspomagające i korygujące rozwój dzieci. Zabawa ruchowa.
8:30 - 9:00 Śniadanie.
9:00 - 11:15 Zajęcia kierowane- realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności dziecka. Zabawy na placu zabaw, spacery. Drugie śniadanie.
11:15 - 12:00  Obiad- I danie.
12:00 - 14:00 Leżakowanie.
14:00 - 14:30 Obiad- II danie.
14:30- 17:00 Zabawy integrujące i zabawy ruchowe ze śpiewem. Dodatkowe działania edukacyjne. Zabawy dowolne wg zainteresowań. Rozchodzenie się dzieci do domu.

 


 

Szczegółowy rozkład dnia (4-latki)

SCHODZENIE SIĘ DZIECI 6.30-8.30

   ➢ Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, zabawy konstrukcyjne, tematyczne,

     dydaktyczne, ruchowe, samodzielne lub przy niewielkim udziale nauczyciela, działalność plastyczna,

     zabawy integracyjne.

   ➢ Praca indywidualna z dzieckiem dostosowana do jego możliwości.

ŚNIADANIE 8.30- 8.50

   ➢ Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków.

   ➢ Zachęcanie do próbowania nowych potraw.

UCZESTNICZENIE W ZABAWACH I SYTUACJACH EDUKACYJNYCH  9.00-11.15

   ➢ Zintegrowana działalność edukacyjna z różnych obszarów w oparciu o podstawę programową.

   ➢ Zabawy ruchowe, zabawy i zajęcia na świeżym powietrzu, zabawy i gry sportowe, spacery,

         wycieczki, obserwacje przyrodnicze, drugie śniadanie.

   ➢ Zajęcia dodatkowe : zabawy z językiem angielskim , rytmika, zabawy dowolne z inicjatywy dzieci

OBIAD – I DANIE 12.00-12.20

   ➢   Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków

   ➢ Doskonalenie umiejętności prawidłowego posługiwania się łyżką i widelcem.

   ➢ Zachowanie prawidłowej postawy ciała podczas spożywania posiłków.

ODPOCZYNEK 12.20- 13.00

➢ Poobiedni relaks, słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela lub z płyty CD,

     słuchanie muzyki relaksacyjnej, kołysanek.

POBYT NA ŚWIEŻYM POWIETRZU 13.15-13.50

  • Pobyt na świeżym powietrzu – zabawy i gry ruchowe w ogrodzie, obserwacje przyrodnicze,

             spacery   i wycieczki piesze, zabawy dowolne.

OBIAD II DANIE 14.00-14.20

ZABAWY I ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE , ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI 14.30- 17.00

   ➢ Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe, zabawy dowolne wg zainteresowań

             dzieci, rozmowy indywidualne z dziećmi na bliskie im tematy.

   ➢ Zabawy integrujące dzieci, wspólne czytanie bajek, rozchodzenie się dzieci do domu.

 


 Szczegółowy rozkład dnia (5, 6-latki)

7.00 – 8.15

Schodzenie się dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, praca z zespołem dzieci lub praca indywidualna z dzieckiem.

Ćwiczenia poranne, czynności opiekuńcze, zabawy swobodne, rozmowy indywidualne z dziećmi, tworzenie okazji do wymiany informacji, zabawy ruchowe.

8.15 – 8.30

Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, czynności samoobsługowe, wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturowych

8.30 – 9.00

Śniadanie

9.00 – 9.45

Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia, zabawy dydaktyczne różnego typu realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego zabawy edukacyjne. Angielski.

9.45 – 10.00

Gry i zabawy ruchowe. Przygotowanie do drugiego śniadania.

10.00 – 10.15

Drugie śniadanie – utrwalanie nawyków higieniczno-kulturowych.

10.15 – 10.45

Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego. Religia.

10.45 – 11.45

Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane na przedszkolnym placu zabaw, obserwacje przyrodnicze, tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania. Podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt z muzyką, sztuką, literaturą.

Zabawy dowolne.

11.45 – 12.00

Przygotowanie do obiadu. Czynności porządkowo – higieniczne.

12.00 – 12.30

Zupa.

12.30 – 12.45

Odpoczynek poobiedni, czas na czytanie książek, słuchanie muzyki, bajkoterapia, ćwiczenia relaksacyjne.

12.45 – 13.45

Zabawy dowolne w Sali lub na świeżym powietrzu, wspieranie rozwoju dzieci poprzez: zabawy dydaktyczne, manualne, ćwiczenie mowy, artykulacyjne, zabawy konstrukcyjne, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, rysowanie

13.45 – 14.00

Czynności samoobsługowe i porządkowe przygotowujące do posiłku.

14.00 – 14.30

Obiad – drugie danie

14.30 – 16.00

Zabawy ruchowe, zabawy swobodne, zabawy inspirowane pomysłami dzieci, zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

Gry i zabawy stolikowe, praca z dziećmi potrzebującymi wsparcia, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania, rozmowy indywidualne,  prace porządkowe, rozchodzenie się dzieci.

 

 

 

 

um logo men logoVULCAN-nabor-przedszkola

stowarzysz-przedszkola-przysz

szkola-promujaca-zdrowie