Zamówienia publiczne


   

                               

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych
 • jest Przedszkole Publiczne Nr 22 adres ul. Ofiar Katynia 11 ,35-208 Rzeszów
 • reprezentowane przez Dyrektora.
 • Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jestpodadresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub korespondencyjnie na adres administratora wskazany powyżej.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

- na etapie postępowania o udzielenie zamówienia: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w związku z art. 43 i  44 ustawy o finansach publicznych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30000 euro:

…………………………………………………………………………………….…………………

- na etapie zawierania umowy: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. bRODO w celu związanym z udzielanym zamówieniem publicznym poniżej 30000 euro tj.: w celu zawarcia i prawidłowego wykonania umowy, której przedmiotem

jest: zakup żywności oraz środków czystości;

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskano, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.;
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia poniżej 30 000 euro.; 
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:

      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; 

      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 • nie przysługuje Pani/Panu:

      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c, a w dalszej kolejnościart. 6 ust. 1 lit. b RODO.

_____________________

* Wyjaśnienie:skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.                                                                             

 


 

 

                                                                                                                                   Rzeszów ,dn. 18.11.2019 r.

Ogłoszenie

Przedszkole Publiczne Nr 22 ,ul. Ofiar Katynia 11, 35-208 Rzeszów, zaprasza   do złożenia ofert na

dostawę artykułów spożywczych na rok 2020 – z podziałem na grupy:

 1. Pieczywo
 2. Mięso i wędliny
 3. Nabiał i artykuły mleczarskie
 4. Artykuły spożywcze
 5. Ryby i mrożonki
 6. Warzywa i owoce
 7. Jajka
 8. Woda   źródlana

Artykuły spożywcze muszą spełniać wymagania zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia

26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych  przeznaczonych  do  sprzedaży dzieciom

i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań , jakie muszą spełnić środki spożywcze

stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.  Wszystkie

produkty  będące      przedmiotem   dostawy    spełniać muszą prawem określone wymogi dla tych

produktów w tym wymogi zdrowotne. Dostawy będą obejmowały ilości określone każdorazowo

przez Zamawiającego, a Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostawą    artykułów

spożywczych do przedszkola.

Oferty na formularzu cenowym które można odebrać w księgowości przedszkola   lub     mogą

zostać    przesłane na adres e-mail   firmy, należy składać        do dnia 06.12.2019.r do godz.15.00.

Z firmą,   która przedstawi  najkorzystniejszą  ofertę zostanie    podpisana umowa na           okres

od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Osoba do kontaktu- p. Bożena Biały, tel. 17 748 33 58, e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

w godz. 7.00 – 15.00

 

 

    Rzeszów ,dn. 18.11.2019r.

Ogłoszenie

Przedszkole Publiczne Nr 22 ,ul.  Ofiar Katynia 11, 35-208  Rzeszów,  zaprasza  do  złożenia  ofert   na

dostawę środków czystości  na rok 2020.

Wszystkie produkty będące przedmiotem dostawy spełniać    muszą prawem określone wymogi  dla

tych produktów.  Dostawy  będą  obejmowały  ilości  określone  każdorazowo  przez Zamawiającego,

a   Wykonawca     poniesie   wszelkie   koszty   związane   z   dostawą   artykułów    do        przedszkola.

Oferty   na  formularzu  cenowym  które  można  odebrać  w  księgowości  przedszkola  lub        mogą

zostać   przesłane   na   adres   e-mail    firmy,  należy   składać   do   dnia 06.12.2019r.   do godz.15.00.

Z  firmą,  która  przedstawi  najkorzystniejszą  ofertę   zostanie     podpisana     umowa    na          okres

od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Osoba do kontaktu- p. Bożena Biały, tel. 17 748 33 58, e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

w godz. 7.00 – 15.00

                                                                                                                                                                                                               

um logo men logoVULCAN-nabor-przedszkola

stowarzysz-przedszkola-przysz

szkola-promujaca-zdrowie